Podajte caru carevo, a Bogu Božje.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju 22,15-21

U ono vrijeme: Odoše farizeji i održaše vijeće kako da Isusa uhvate u riječi. Pošalju k njemu svoje učenike s herodovcima da ga upitaju: »Učitelju! Znamo da si istinit te po istini putu Božjem učiš i ne mariš tko je tko jer nisi pristran. Reci nam, dakle, što ti se čini: je li dopušteno dati porez caru ili nije?«

Znajući njihovu opakost, reče Isus: »Zašto me iskušavate, licemjeri? Pokažite mi porezni novac!« Pružiše mu denar. On ih upita: »Čija je ovo slika i natpis?« Odgovore: »Carev.« Kaže im: »Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje.«

Riječ Gospodnja.

Današnja nas čitanja potiču na razmišljanje koliko uopće Bog ima utjecaja u našem životu i dopuštamo li barem ono osnovno, dati Bogu Božje?
Isus nas potiče da izvršavamo svoje građanske dužnosti i zakone, a odmah potom upućuje na to da i Bogu moramo dati zadovoljštinu u svom životu.
U Evanđelju slušamo kako mali ljudi žele navesti velikoga Boga na tanak led.
Koje li ludosti. Ovo je primjer da je Bog Sveznajući, a ljudi nedovoljno poučeni ni u životu ni u vladanju.
Isus nastupa suvereno, učiteljski. Sa puno ljubavi ih poučava da se Bog ne smije i ne može nikada zaboraviti. Kako se trebamo odnositi prema vlasti a i prema Bogu.
Sigurno nisu očekivali ovakav odgovor, očekivali su da će Isus početi gunđati na Rimljane i njihove namete i poreze.
Ostali su zatečeni njegovim odgovorom, mudrošću i oštroumnošću. Nije povrijedio Boga, a ispunio je slovo Zakona.

Mi često gunđamo na vlas, na njihov rad i upravljanje, a zaboravljamo da Isus i njih ljubi, da je i za njih umro, isto kao i za Rimljane. Isus ljubi sve ljude.
Kada je svojim kušačima dao odgovor “Podajte dakle caru carevo, a Bogu Božje” tada je poručio i nama da se oslobodimo bilo kojeg oblika sebičnosti. Isus je dao univerzalnu formulu koja bi trebala biti naša osobna životna odluka: Tražite najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. (Mt. 6,33)
Sveti Pavao često piše o odnosu prema vlasti.
On je predstavnike vlasti smatrao kao Božje predstavnike na zemlji čiji je zadatak da sankcioniraju one koji čine zlo.
Dajte svakom što mu pripada.
Nikome ništa ne dugujte, osim da jedni druge ljubite. Jer tko drugog ljubi, ispunio je Zakon. (Rim. 13,1-8)
Potaknuti ovim riječima Sv. Pavla, nastojimo živjeti bez osuda i gunđanja, i našu nesigurnu budućnost staviti u sigurne ruke Božje.
Neka nas Duh Sveti vodi da uvijek znamo prepoznati i dati caru carevo, a Bogu Božje,da nas ništa ne zarobljava jer sve materijalno je prolazno i propadljivo.

Ivana

DVADESET I DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU