Isus istupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu.

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu 21,1-19

U ono vrijeme:

Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.

Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.

Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.

Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.

Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«

Riječ Gospodnja.

U evanđelju 3. Uskrsne nedjelje Isus se očituje svojim učenicima na Tiberijadskom moru. Uz njega su Šimun Petar, Toma, Zebedejevi i druga dva učenika. Šimun Petar ide ribariti, pridružuju mu se i drugi učenici. Ušli su svi u lađu, svu noć su lovili i ništa nisu ulovili. Na obali ih dočekuje Isus i pita ih imaju li što za jesti. Odgovaraju da nemaju. Isus im govori da bace mreže na desnu stranu, desna strana simbolizira pozitivnu stranu (desni razbojnik).

Po Petrovoj ribarskoj logici baciti mreže na tu stranu je bespredmetno. Ali Petar prepoznaje Isusa i sluša njegove upute. Taj lov nije ribolov nego lov na ljude. Poslije susreta sa Uskrslim Gospodinom sve je drugačije, nutrina je ispunjena Kristovom nazočnošću, plašljivi Petar postaje odvažan i neustrašiv tjeran od Duha da naviješta Gospodina- Radosnu Vijest. U mreži su 153 ribe. To je simbol Crkve u kojoj su različiti ljudi. Svima njima treba naviještati Krista-živog, Uskrslog.

Isus povjerava Crkvu Petru iako ga je tri puta zatajio. Ali Petar se nakon svakog pada kaje i diže. Odlučujuće za pastirsku službu Petrovu je ljubav. I tu ljubav Petar je našao nakon trostrukog zatajenja. Uzrok njegovog podbačaja je prevelika sigurnost u sebe.

Isus ga pita je li ga voli ,,više” nego ostali. Petar odbija pogrešku oholosti nad drugima i jednostavno priznaje: ,,Da Gospodine ti znaš da te volim”.

U Kristovoj Crkvi odlučujuća je vjernost Gospodinu, ljubav prema njemu. Na to smo svi pozvani pastiri i vjernici. Crkva nije ljudsko djelo nego od Boga u Duhu Svetomu sazvani narod, tajanstveno tijelo Kristovo koju oduhovljuje Duh Sveti.

Tko ima službu vođenja ne zavisi samo od njega kuda će Crkva ići dalje. Tako papa Franjo moli vjernike da mole za njega da njegova ljubav svakodnevno raste da dobro vodi Crkvu Božju.

Čudesni ulov ribe u današnjem evanđelju govori nam da se uvijek događa novo tamo gdje se ljudi povjeravaju Kristu i na njegovu riječ bacaju mreže. Uskrsli i sada susreće različite ljude u različitim situacijama i vremenima. On je živ. On se objavljuje učenicima i nama još jednom, još jednom…. On nam je obećao: ,,I evo ja sam s vama u sve dane -do svršetka svijeta”.(Mt 28,20 )

Kao što je pomagao učenicima tako pomaže i nama na svoj način i u svoje vrijeme. Stoga odvažimo se živjeti od vjere i njega predajmo našim bližnjima. Neka nas jača i prati zagovor Blažene Djevice i Majke BOŽJE Marije ! AMEN! ALELUJA !

Draženka

TREĆA VAZMENA NEDJELJA